Hur kan Åland tjäna på att det byggs havsbaserad vindkraft i de åländska vattnen?

Åland är i stort behov av ekonomisk tillväxt och utveckling av det lokala näringslivet. Rätt hanterad kan den havsbaserade vindkraften bli ett nytt ekonomiskt ben för vårt samhälle att stå på. Satsningarna på havsbaserad vindkraft runt Åland är däremot så stora att det krävs internationellt kapital för att förverkliga projekten. Samtidigt vill Åland förstås känna […]

Hur lång är livslängden för planerade vindkraftverk?

Generellt räknar man med att en turbin i ett landbaserat vindkraftverk levererar energi i 35 år. Havsbaserade vindkraftverk förväntas med dagens teknik ha en livslängd på 20–25 år efter driftsättning. Men med den enormt snabba teknikutvecklingen som pågår inom vindkraft förlängs sannolikt livslängden, och då även antalet år som vindparken levererar energi. På grund av hårdare […]

Vad händer när det inte blåser?

Ett storskaligt vindkraftverk levererar el i vindstyrkor mellan 3,5 och 25 meter per sekund. Det blåser nästan alltid så mycket runt Åland, i synnerhet så högt upp som de havsbaserade vindkraftverkens turbiner är placerade. Enligt en studie hos Finlands meteorologiska institut fanns under åren 2000 – 2018 inte några vindstilla perioder längre än en timme […]

Kan vindkraftverk återvinnas efter sin livstid?

Återvinningsgraden är hög, över 80 procent, och ökar hela tiden tack vare efterfrågan, behov och krav. Allt fler länder planerar att införa strikta krav på återvinning av vindkraftverken, och industrin svarar med snabb utveckling. Som exempel så kan Vestas V236-turbin för havsbaserad vindkraft i nuläget återvinnas till 82 procent. För landbaserad vindkraft är återvinningsgraden ännu […]

Hur tar man tillvara energi från havsbaserad vindkraft när det blåser ”för mycket”?

Vårt samhälle är i stort behov av mer grön energi, dels på grund av elektrifieringen, dels eftersom vi vill slippa energiimport från fossila källor eller från konfliktområden. Framtidens energisystem kräver även flexibilitetsresurser såsom energilagring och power-to-X, alltså omvandling av energi till exempelvis vätgas eller ammoniak. Tekniken existerar redan och den utvecklas och förfinas snabbt, tack […]

Vem ansvarar för nedmontering av anläggningarna då vindkraftverken har gjort sitt?

Även om nedmontering av vindkraftverk och återställande av miljö ligger långt fram i tiden är detta viktiga frågor att ta med tidigt i planeringen. Verksamhetsutövaren, alltså vindkraftsbolaget, har alltid ett ansvar att fullfölja de lagrum och förordningar som föreskrivs. Det är upp till prövningsmyndigheterna och tillståndsgivaren att se till att miljötillståndet fullföljer de lagrum och […]

Blir elen billigare på Åland om vi satsar på havsbaserad vindkraft?

havsbaserad vindkraft

Elpriset är inte i sig beroende av produktion från enskilda produktionsanläggningar utan är resultatet av en helhet där många aktörer handlar på energinbörsen och priset sätts enligt utbud och efterfrågan. Energin från produktionsanläggningar kan säljas fritt på elmarknaden och Åland tillhör tack vare Sverigekabeln elområde SE3. Anslutningar från vindparkerna i Norrhavet kommer enligt det mest […]

Hur har man valt ut de områden som definierats som lämpliga för havsbaserad vindkraft?

Områden lämpliga för havsbaserad vindkraft (OSW – offshore wind) har i havsplanen, lite förenklat uttryckt, definierats genom uteslutningsmetoden. Man har sett över de åländska vattenområdena, uteslutit så många intressekonflikter som möjligt och ändå kunnat konstatera att det finns tillräckligt stora områden kvar för att OSW ska kunna bli ett nytt ekonomiskt ben att stå på […]

Hur ska svängningar i spänning och frekvens i elnätet hanteras?

Energiinfrastruktur är ingen evighetsmaskin. Framtiden är elektrifierad och det befintliga elnätet behöver utvecklas och byggas ut. Enligt sakkunnigorganisationen Sitra beräknas Finlands elbehov att fördubblas fram till 2050 och den billigaste lösningen för att producera all denna energi är vindkraft. Vi står alltså inför en enorm utbyggnad av elnätet. Under de kommande årtiondena krävs stora investeringar […]

Kan radioaktiva ämnen i Östersjön orsaka hälsorisker för människor eller organismer i regionen?

För att få ett heltäckande och korrekt svar på detta kontaktade vi STUK – Strålsäkerhetscentralen i Finland som svarar följande: Det är sant att radioaktiva ämnen finns i sedimenten på havsbotten. Den största delen av radioaktiviteten i sedimenten i Östersjöområdet kommer från långlivade radionuklider av naturligt ursprung som K-40, Ra-226 och Th-232. Så kallade artificiella […]