Miten Ahvenanmaa voi hyötyä siitä, että sen alueelle rakennetaan merituulivoimaa?

Ahvenanmaan tarvitsee lisätä talouskasvuaan ja kehittää paikallista liiketoimintaa. Oikein käsiteltynä merituulivoimasta saattaa tulla uusi tukipilari Ahvenanmaan taloudelle. Merituulivoimaan tehtävät investoinnit ovat kuitenkin niin valtavia, että projektien toteuttaminen vaatii kansainvälistä rahoitusta. Lisäksi Ahvenanmaalla halutaan tietysti tuntea ne yritykset, joiden kanssa neuvotellaan ja tehdään yhteistyötä.   Ilmatar on suomalainen yhtiö, jota tukee eurooppalainen pääoma. Pääoma saadaan rahastoista […]

Maksetaanko merituulivoimaa Ahvenanmaan verotuloilla?

Ahvenanmaalla ei ole minkäänlaista julkista tukiohjelmaa merituulivoimaa varten, eikä sellaista ole myöskään suunnitteilla. Ilmatar Offshore, joka on yksi Ahvenanmaan alueelle rakentamisesta kiinnostuneista merituulivoimayhtiöistä, sijoittaa ja rakentaa siis merituulivoimaa täysin ilman verovaroin maksettavaa tukea. Maatuulivoimalle on aiemmin voitu myöntää tukia, mutta todennäköisesti kaikki merituulivoimalaitokset rakennetaan tulevaisuudessa markkinaehtoisesti. Ilmatar Energy on näyttänyt tietä rakentamalla Pohjoismaiden suurimman maatuulivoimalan […]

Kuinka pitkä on suunniteltujen tuulivoimapuistojen elinkaari?

Yleisesti sanotaan, että maatuulivoimassa turbiini tuottaa energiaa noin 35 vuoden ajan. Merituulivoiman osalta turbiinien odotetaan olevan tuottavia 20–25 vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Tekniikka kehittyy kuitenkin huimaa vauhtia tällä hetkellä, ja näin turbiinien elinkaaren sekä tuottokauden odotetaan myöskin pidentyvän. Merellä saatetaan kovemmissa olosuhteissa saavuttaa pian vähintään 30 vuoden elinkaari tai jopa sitä pidempi tuottokausi. Ahvenanmaan pohjoispuolella […]

Mitä tapahtuu, jos ei tuule?

Suurimittainen tuulivoimala tuottaa sähköä tuulennopeuden ollessa 3,5–25 m/s. Ahvenanmaalla tuulee melkein aina, varsinkin merituulivoimaloiden turbiinien korkeudella. Suomen Ilmatieteen Laitoksen tutkimuksen mukaan vuosina 2000–2018 ei esiintynyt yhtä tuntia pidempiä tuulettomia jaksoja marraskuun ja tammikuun välillä, eli silloin kun sähkön käyttö on korkeimmillaan. Tuoton ollessa alhainen voidaan kysyntää tasata sähkömarkkinoiden avulla. Hinnan nostaminen luo kannustimen käytön vähentämiseen. […]

Voidaanko tuulivoimalat kierrättää niiden elinkaaren lopussa?

Tuulivoimaloiden kierrätysaste on korkea, noin 80 %, ja nousee koko ajan kysynnän, tarpeen ja vaatimusten kasvaessa. Yhä useammat maat aikovat tiukentaa tuulivoimaloiden kierrätykseen liittyviä vaatimuksia, ja ala vastaa kehittämällä turbiineja nopeammin. Esimerkiksi merituulivoiman tuotantoon suunniteltu Vestas V236-turbiini voidaan tällä hetkellä kierrättää 82-prosenttisesti. Maatuulivoiman osalta kierrätysaste on vieläkin korkeampi, noin 90 %, koska turbiinien siivet ovat […]

Miten energiaa voidaan ottaa talteen merituulivoimaloista, kun tuulee “liikaa”?

Yhteiskunnassamme on suuri tarve lisätä vihreän energian määrää, osittain yheiskunnan sähköistymisen vuoksi ja osittain siksi, ettemme halua tuoda maahan fossiilisista lähteistä tai konfliktialueilla tuotettua energiaa. Tulevaisuuden energiajärjestelmiin liittyvät myös joustavat resurssit, kuten energian varastointiratkaisut sekä power-to-X, eli energian muuntaminen esimerkiksi vetykaasuksi tai ammoniakiksi. Tekniikka tähän on jo olemassa, ja sitä kehitetään ja hienosäädetään nopeassa tahdissa […]

Kuka vastaa laitosten purkamisesta, kun ne poistetaan toiminnasta?

Vaikka tuulivoimaloiden purkaminen ja ympäristön palauttaminen entiselleen on ajallisesti kaukana, ne ovat suunnittelun kannalta tärkeitä asioita. Omistaja eli tuulivoimayhtiö kantaa aina lopullisen vastuun purkamista koskevan lainsäädännön ja säädösten noudattamisesta. Lupia myöntävät viranomaiset varmistavat, että ympäristölupa on merituulivoiman kehittämistä koskevien lakien ja asetusten mukainen. Lupamenettelyn ja lupien myöntämisen yhteydessä tuulivoimapuiston operaattorilta voidaan vaatia tiettyjen ehtojen täyttämistä […]

Halpeneeko sähkö Ahvenanmaalla, jos investoimme merituulivoimaan?

Sähkön hinta ei sinänsä ole riippuvainen yksittäisistä tuotantolaitoksista, vaan monien toimijoiden välisestä kaupasta energiapörssissä, jossa hinnan määrittää kysyntä ja tarjonta. Tuotantolaitoksista saatava energia voidaan myydä vapaasti sähkömarkkinoilla, ja Ahvenanmaa kuuuu Ruotsinkaapelin ansiosta SE3 -sähköalueeseen. Ahvenanmeren tuulipuistoista on todennäköisesti yhteys sekä Ruotsiin että Suomeen – kahteen suuren sähkömarkkinaan, joilla vihreän energian kysyntä on jyrkässä nousussa. Suurimittaisen […]

Miten merituulivoimalle soveltuvat alueet on valittu?

Merituulivoimalle (OSW) soveltuvat alueet on valittu ja merkitty merialuesuunnitelmaan hieman yksinkertaistettuna poissulkemismetodia käyttäen. Ahvenanmaan vesialueita on käyty läpi mahdollisimman monet eturistiriidat välttäen, mutta merituulivoimasta Ahvenanmaalle saatavan taloudellisen hyödyn takaamisen kannalta tarpeeksi suuria alueita valikoiden.  Alueet, jotka soveltuvat merituulivoiman kehittämiseen, täyttävät seuraavat kriteerit: Meren syvyys on 10 – 70 metriä. Tuuliolosuhteet ovat suotuisat, tuulen nopeus on […]

Mikä on Ahvenanmaan merialuesuunnitelma?

Ahvenanmaan ensimmäinen merialuesuunnitelma astui voimaan 22.3.2021, ja se on laadittu Ahvenanmaan vesistöjä koskevan lainsäädännön sekä marialuesuunnittelua koskevan EU-direktiivin mukaisesti. Merialuesuunnitelmaa tullaan päivittämään ainakin kuuden vuoden välein. Merialuesuunnitelman tarkoitus on kartoittaa merialueen tämänhetkistä käyttöä sekä ehdottaa tulevia toimintoja sekä edistää resurssien kestävää käyttöä. Ahvenanmaan merialuesuunnitelma tukee vesistön kestävää käyttöä, ottaen kuitenkin samalla huomioon kehityksen ja kasvun […]